Skip to main content

Actueel

Actuele inzichten die je verder brengen

De Leeuw Brult is de podcast die ingaat op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, met inzichten van al onze specialisten en klanten. 

 

News to Share Eindejaarsspecial

De eindejaarsspecial

Eindejaarstips 2022 LION Finance

De tijd vliegt voorbij, en dus is het alweer bijna eind 2022. Alle reden om nog net voor de Kerst een paar puntjes op de ‘i’ te zetten. Dus hebben we de belangrijkste eindejaarstips voor je op een rijtje gezet. Met in deze nieuwsbrief het zogeheten ‘laaghangend fruit’. De tips waar in het kader van de LION Finance CFO-agenda elke MKB-ondernemer voor eind november even naar zou moeten kijken. Omdat er kosten mee kunnen worden voorkomen of voordelen mee kunnen worden behaald.

Daarnaast, onder onze top 14, ook een link naar een langere lijst met de volgens specialisten ruim 100 meest relevante tips. Dat is natuurlijk veel, maar toch kan het handig zijn om daar eens doorheen te scrollen. En weet: bij LION sta je nooit alleen. Dus kom je in het overzicht iets tegen waarvan je denkt: dat zou iets voor mij kunnen zijn, aarzel dan niet en bel. Dan kijken we samen en heel gericht of we snel actie kunnen en moeten ondernemen.

Hou verder ook de binnenkort verschijnende De Leeuw Brult podcasts van LION Finance over dit onderwerp in de gaten. Want hierin geeft LION Finance haar visie op zowel de eindejaarstips 2022 als de vooruitblik op 2023. En voor je het weet brengt dit je op nieuwe ideeën of geeft het extra inzicht.

Eindejaarstip 1 Druk winst 2022 met voorziening

Merkt u dat uw fiscale winst over dit jaar, ondanks de stijgende prijzen, hoger is dan u lief is? En verwacht u in 2023 of later grote uitgaven te doen? Dan kan het interessant zijn om dit jaar alvast een voorziening te vormen. Want dotaties aan een voorziening verlagen uw fiscale winst. Niet onbelangrijk, want De tarieven voor de vennootschapsbelasting worden per 1 januari 2023 verhoogd van 15% naar 19% voor winst tot € 200.000 (in 2022 € 395.000) en tot 25,8% daarboven.

Maar pas op: de toekomstige uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2022 of eerder. Verder moet u deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen aan dat jaar en moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat u in het verleden te pessimistisch bent geweest over toekomstige uitgaven. In dat geval kunt u wellicht een deel van de voorziening laten vrijvallen en aan de winst toevoegen. Ook dit kan dus een tariefsvoordeel opleveren!

Eindejaarstip 2 Benut vergeten investeringsaftrek

In beginsel mogen ondernemers die investeren hun afschrijvingskosten aftrekken. Verder geeft een investering onder voorwaarden recht op een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. De investeringsaftrek kent drie vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Het heeft écht zin om hier even naar te kijken! Verder: misschien bent u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2017 vergeten de investeringsaftrek te claimen. In dat geval kunt u de inspecteur in 2022 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek. Maar pas op: dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2017.

Eindejaarstip 3 Regel KIA voor 2022

Wilt u in 2022 nog extra investeren in bedrijfsmiddelen? Besef dan dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als de investeringen die recht geven op KIA dit jaar meer bedragen dan € 332.994. Als een overschrijding van dit bedrag dreigt, is het beter de investering uit te stellen tot in 2023.

De investering wordt overigens toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen aangaat. Bij het aangaan van verplichtingen valt te denken aan het plaatsen van een order, het akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Produceert u zelf een bedrijfsmiddel, dan draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Eindejaarstip 4 Doe tijdig aanbetaling voor KIA

Als u nog voor 1 januari 2023 investeringsverplichtingen aangaat voor een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2022. In beginsel geldt daarbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2022 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Maar wat als u het bedrijfsmiddel in 2022 nog niet heeft gebruikt? En de investeringsaftrek in eerste instantie uitgaat boven het bedrag dat u aan het einde van 2022 voor die investering heeft betaald? Dan wordt uw KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2022 heeft betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2023. Wilt u de KIA toch volledig benutten in 2022? Doe dan een aanbetaling, zodat de totale betaling in 2022 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor dat jaar.

Eindejaarstip 5 Verkoop ‘nieuw’ bedrijfsmiddel in 2023

Overweegt u bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2018 heeft gekocht? En heeft u investeringsaftrek gekregen over de toenmalige investering in deze bedrijfsmiddelen? Probeer dan de verkoop uit te stellen tot na de jaarwisseling. Anders loopt u aan tegen de desinvesteringsbijtelling. Dat betekent dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen. De desinvesteringsbijtelling bedraagt maximaal de destijds genoten investeringsaftrek. De desinvesteringsbijtelling kan achterwege blijven als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.400 verkoopt.

Eindejaarstip 6 Begin tijdig met aanvraag voor Milieulijst 2024

Investeert u in een product dat nog niet op de Milieulijst 2023 staat? Maar denkt u dat het wel zou moeten staan op de Milieulijst 2024? Vanaf 1 januari 2023 kunt u daartoe een voorstel indienen via RVO.nl. Vanaf die datum is namelijk het voorstelformulier beschikbaar. Tegen het einde van het jaar vindt de publicatie plaats van de nieuwe Milieulijst in de Staatscourant en op de website van de RVO. Vier weken na de publicatie neemt de RVO contact op met degenen die een voorstel hebben ingediend. Bij afwijzing van het voorstel geeft de RVO een motivering.

Eindejaarstip 7 Meld tijdig bijzondere investering

Heeft u onlangs geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat staat op de Energielijst 2022 of de Milieulijst 2022? Meld dit dan binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting via RVO.nl. Anders mag u de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de vervroegde afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) niet toepassen. Maar: over dezelfde investering mag u niet zowel de EIA als de MIA toepassen.

Eindejaarstip 8 Vraag snel WBSO 2023 aan

U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2023 verlagen door een zogeheten tegemoetkoming op grond van de WBSO te claimen. Heeft u personeel in dienst? Vraag deze tegemoetkoming dan uiterlijk op 20 december 2022 aan! Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan heeft u tot en met 1 januari 2023 de tijd om de aanvraag voor een WBSO-tegemoetkoming voor het jaar 2023 in te dienen.

Eindejaarstip 9 Doe laatste dotatie aan oudedagsreserve

Als u een IB-ondernemer bent, kunt u onder voorwaarden fiscale winstneming uitstellen door een toevoeging aan de oudedagsreserve. U doet dat in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal voor € 9.632 (cijfers 2022) of het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar de oudedagsreserve aan het begin van het jaar te boven gaat. Per 1 januari 2023 wordt de FOR afgeschaft. U kunt dan niet meer doteren aan deze reserve, maar uw bestaande reserve zal volgens de huidige regels zijn af te wikkelen. Een dotatie in 2022 kan dus zeker nog zinvol zijn.

Eindejaarstip 10 Directeur-grootaandeelhouder, laat uw bv uw loon opnieuw berekenen

Door het vervallen van de doelmatigheidsmarge is het mogelijk dat de Belastingdienst het standpunt gaat innemen dat veel bv’s de lonen van hun dga’s moeten verhogen. Dit zal vooral zo zijn als de dga een loon heeft dat meer bedraagt dan het vaste minimum gebruikelijk loon van € 48.000 (bedrag 2022). In deze situaties zou de inspecteur kunnen stellen dat de bv haar dga een loon toekent dat gelijk is aan 75% van het meest vergelijkbare dienstbetrekking. In dat geval zal de fiscus het gebruikelijk loon voor 2023 willen verhogen met een derde, zodat het gebruikelijk loon gelijk wordt aan het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Als uw bv tijdig uw loon verhoogt, kan zij misschien naheffingsaanslagen loonheffingen voorkomen.

Eindejaarstip 11 Overweeg herfinanciering lening bv

Dit jaar heeft de Tweede Kamer de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen. Deze wet treedt per 1 januari 2023 in werking. Als u op 31 december 2023 meer dan € 700.000 schuld heeft aan uw bv, is het meerdere in beginsel een fictieve winstuitdeling. Over die winstuitdeling moet u belasting betalen. Heeft u vastgoed, anders dan uw eigen woning, in privé gefinancierd met een lening van de bv? En heeft u meer dan € 700.000 schuld aan de bv? Overweeg dan de schuld voor het vastgoed te herfinancieren met een lening van de bank. Het regelen van een herfinanciering kan de nodige tijd kosten. Begin hier wel op tijd aan! Misschien kunt u dan ook nog profiteren van de huidige relatief lage rente. Een alternatief voor herfinancieren van het vastgoed is verkoop van het vastgoed aan uw bv. Bedenk daarbij wel dat dit in 2022 8% overdrachtsbelasting kost (in 2023 zal dit percentage 10,4% zijn).

Eindejaarstip 12 Neem in 2022 bedrijfsopvolger in dienst

 Als u als dga de aandelen in uw bv schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger, leidt dat in beginsel tot een fiscale afrekening. De waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs is dan namelijk belast. Onder voorwaarden is deze fiscale claim door te schuiven. Een van de voorwaarden is dat de verkrijger al gedurende minimaal 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de bv. Deze voorwaarde vergt de nodige voorbereiding. Overweegt u de aandelen in uw bv op 1 januari 2026 te schenken aan uw kinderen of bedrijfsopvolger? Neem deze dan uiterlijk 31 december 2022 in dienst bij uw bv.

Maar pas op: de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting staat nu erg onder druk. Het CBS heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat deze faciliteit niet doelmatig is. Of dit ook geldt voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de inkomstenbelasting, is moeilijk te zeggen. De minister van Financiën heeft in ieder geval al aangekondigd verhuurd vastgoed te zijner tijd te willen uitsluiten van de gunstige bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling. Dit pleit voor het tijdig regelen van de bedrijfsoverdracht.

Eindejaarstip 13 Check resterende vrije ruimte

Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan het nu extra interessant zijn om de vrije ruimte van de werkkostenregeling optimaal te benutten. Ga daarom na wat u nog aan vrije ruimte over heeft. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% van de totale loonsom tot een maximumbedrag van € 6.800. Daar mag u nog 1,18% van de totale loonsom, voor zover deze meer bedraagt dan € 400.000, aan toevoegen. Als u merkt dat u nog vrije ruimte over heeft, kunt u deze benutten door bijvoorbeeld nog dit jaar een leuk kerstpakket naar uw werknemers te sturen. Overigens stijgt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 in 2023 tijdelijk van 1,7% naar 3%. Per 1 januari 2024 zal de vrije ruimte over de eerste € 400.000 dalen van 3% naar 1,92%. Een stijging van 0,22%-punt is dus structureel. Daarnaast is het verstandig om nog in 2022 of anders met ingang van 2023 optimaal gebruik te maken van de fiscale regelingen voor het vergoeden van kosten voor de werknemer. Het is van belang de regeling ieder jaar te up-daten.

Eindejaarstip 14 Schenk in 2022 voor een eigen woning

Hebt u kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen zij eenmalig de vrijstelling voor schenkingen van u verhogen naar € 27.231. De dag van de 40e verjaardag valt overigens nog binnen de leeftijdsgrens. Betreft het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 56.724. Bij een schenking voor een eigen woning stijgt de eenmalige vrijstelling zelfs naar € 106.671 (bedrag 2022). De vrijstelling van € 106.671 geldt overigens voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar oud is en het geld voor zijn eigen woning gebruikt. U hoeft het gehele bedrag van € 106.671 overigens niet in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid schenken over een periode van maximaal twee jaar die direct volgt op het eerstgenoemde kalenderjaar.

Maar: het kabinet wil de verhoogde vrijstelling bij schenking voor een eigen woning afschaffen. In 2023 zal een verlaging van de vrijstelling plaatsvinden naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (€ 28.947). In 2024 komt het tot een volledige afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

Verder: uw kind moet kiezen welke verhoogde schenkvrijstelling hij wil gebruiken, die van € 27.231, € 56.724 of € 106.671. Bij keuze voor een bepaalde vrijstelling kan hij niet meer kiezen voor een andere verhoogde vrijstelling.

 

 

 

 

 

News to Share Eindejaarsspecial

Rust, Resultaat en Rendement.