Skip to main content

Legal & Privacy

Per 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Welke persoonsgegevens beheren wij van derden en waar?

 • Naam, adres, contactgegevens
 • Binnen de (financiële) systemen van Lion Finance

Wat houden de wettelijke verplichtingen in en hoe voeren we ze uit?

 • Recht op inzage

Vraagt iemand om inzage, dan zal Lion Finance diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

 • of de organisatie  zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt;
 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van Lion Finance verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

Recht van bezwaar

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan stopt Lion Finance met deze gegevens te verwerken.

Hierop geldt een uitzondering als Lion Finance dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Of die te maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of deze gronden zwaarder wegen, mag Lion Finance de betreffende gegevens niet verwerken. Lion Finance stelt dan een beperking van de verwerking in.

Lion Finance gebruikt namen en emailadressen voor de verzending van nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten. De betrokkenen hebben altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor dit doel, dan zal Lion Finance hier mee stoppen.

Informeren over recht van bezwaar

Lion Finance moet betrokkenen informeren over het recht op bezwaar. Dit doet Lion Finance via informatie op de website en op het moment van het eerste contact met de betrokkene.

Recht op vergetelheid

In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt.

Het recht op vergetelheid lijkt op het recht op correctie en verwijdering, maar is breder. Het recht is niet beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig: de organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming: de betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar: de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking

De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking of in geval er een wettelijk bepaalde bewaartermijn is. Lion Finance zal dit uitvoeren op het moment dat dit speelt.

Recht op dataportabiliteit

In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Om welke gegevens gaat het? Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.

Lion Finance zal de persoonlijke data overdragen, indien iemand daarom vraagt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Je kunt je afmelden voor cookies in de instellingen in de cookiemelding van deze website of door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Heb je vragen over het privacybeleid van Lion Finance? Mail naar info@lion-finance.nl.